Denný poriadok

DENNÝ  PORIADOK

ČAS

ČINNOSTI

6.30

 

Otvorenie  MŠ, schádzanie detí v triede

Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí

Ranný kruh- spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

 

8.30

Osobná hygiena, desiata

9.00

Edukačné aktivity- zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej, atď oblasti

Pohybové  a relaxačné cvičenie

 

 

Pobyt vonku- vychádzka, školský dvor

11.30

Osobná hygiena, obed

Osobná hygiena, čistenie zubov

Odpočinok / jeho dĺžka je závislá od potrieb detí- minimálne 0,5 hodiny

14.15- 14.45

Pohybové a relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant

15.00 – 16.15

Hry a hrové činnosti- individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, hodnotenie dňa

16.15

Koniec  prevádzky MŠ