Materská škola Dovalovo-alokovaná trieda ZŠ s MŠ Hradná Liptovský Hrádok

Trieda Lienočky v Materskej škole v Dovalove patrí pod Materskú školu Hradná v Liptovskom Hrádku, ktorá je súčasťou  ZŠ s MŠ Hradná od roku 2005. Je to trieda vekovo zmiešaných detí. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2 rokov do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Poskytuje možnosť aj poldenného pobytu v MŠ. Materskú školu navštevujú deti z Dovalova  ale  aj  z Liptovského Hrádku a blízkeho okolia. Naša materská  škola sa nachádza v prekrásnom prírodnom prostredí s veľkou záhradou a oku lahodivým výhľadom na Vysoké a Nízke Tatry.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka (alebo jeho ucelenej časti) školského vzdelávacieho programu v materskej škole. Dieťa ukončuje predprimárne vzdelania spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú zrelosť.
Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty  rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva s prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).
Pozrite si archív videí zo života škôlky :

https://youtu.be/esFmn39H5Ss

https://www.youtube.com/watch?v=YZs3t5syCMw