PRÍSPEVOK DO FONDU ZRPŠ

Rodičovské združenie pri Materskej škole v Dovalove je občianske združenie, ktoré združuje rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu. Cieľom rodičovského združenia je v spolupráci s vedením ZŠ a MŠ, jej pedagogickými zamestnancami v MŠ a orgánmi štátnej správy zabezpečovať:  kvalitnú výchovu a vzdelávanie, rozvoj telesnej zdatnosti detí, rozvoj duchovných hodnôt detí, ochranu práv detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, rozvoj spolupráce so školskými zariadeniami a ďalšie.

Ročný príspevok do dondu ZRPŠ je na rok na dieťa 20,00 €.

Pri platbe do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťatka.

č. účtu : 1608708001/5600,  IBAN:  SK1856000000001608708001

 

STRAVNÉ

 

V našom stravovacom zariadení pripravujeme pre deti zdravú  a pestrú stravu. Jedlá obsahujú všetky živiny potrebné pre zdravý vývoj  a rast detí. Strava sa pripravuje podľa MSN vydaných MŠ SR vždy z čerstvých surovín.

Stravná jednotka na deň je 1,39 Eur

 
desiata: 0,28 €
obed: 0,68 €
olovrant: 0,23 €
réžia: 0,20 €

 

Stravné sa vyberá vždy na začiatku mesiaca, to je napr. v septembri za september, v otóbri za október atď. Preplatky sa odratávajú nasledujúci mesiac.

Pani vedúca školskej jedálne Zuzana Repčeková Vás upozorní vopred  na dátum vyberania stravného na nástenke pri triede.


 

ČIASTOČNÁ ÚHRADA NÁKLADOV ZA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE "ŠKOLNÉ"

"Školné" v sume 13€

je potrebné zaplatiť vždy do 10-teho v danom mesiaci a to priamo v materskej škole ( v určený deň je uvedený na nástenke) , alebo na číslo účtu:  

č.ú.:1650930001/5600

IBAN SK7056000000001650930001

s označením mena a priezviska dieťaťka vrátane označenia triedy tzn. MŠ Dovalovo. 

Deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou, neplatia školné.