Školský vzdelávací program-Lúče slniečka

VŠETKO ČO RASTIE ZO ZEME, CHUTÍ A VONIA PRÍJEMNE,
SLNIEČKO S DAŽĎOM KAŽDÝM DŇOM VYŤAHUJE RASTLINKY ZO ZEME VON.
ĎAKUJEME TI SLNIEČKO, ŽE SI DOZRELO ZRNIEČKO, ĎAKUJEME TI ZEM MILÁ,ŽE SI TO ZRNKO V SEBE SKRYLA.

 

Školský vzdelávací program Lúče slniečka  je zameraný na poznávanie prírody, jej ochranu a lásku k nej. Názov sme si zvolili podľa charakteru : Slnko nám dáva život, dáva život všetkému živému i neživému na tejto planéte. Lúče slnka sú vlastne deti, lebo deti sú naše slniečka. Je to to najcennejšie, čo človek môže mať. Slnečné lúče sa dotýkajú zeme, zvierat, rastlín, vody ale aj oblohy. Preto sme názvy jednotlivých tried MŠ Hradná a MŠ Dovalovo volili podľa tohto kľúča:

Kuriatka, obláčiky, kvapôčky, margarétky,lastovičky a lienočky..

Zámerom výchovno-vzdelávacieho pôsobenia  a filozofiou programu je prebudiť v dieťati lásku k prírode, k životnému prostrediu, k pohybu na čerstvom vzduchu. Z toho vyplývajú aj naše stanovené Ciele:

 

Ø  Rozvíjať pozitívny vzťah k prírode

            Ø  Zvýšiť pohybovú aktivitu a pobyt na čerstvom vzduchu dieťaťa  vo   všetkých činnostiach počas celého   dňa

Ø  Prostredníctvom dramatickej výchovy a tvorivej dramatiky  rozvíjať u detí emocionalitu, tvorivosť, zmyslovú aktivitu a sebarealizáciu.

Ø  Zvýšenú pozornosť venovať otužovaniu organizmu detí

Ø  Rozvíjať pohybovú výkonnosť, nebojácnosť a  obratnosť u detí

Ø  Rozvíjať u detí  sociálne a personálne kompetencie ako sú kooperatívne správanie, sebauvedomovanie, asertivita, flexibilita

 

Cieľmi inštitucionálnej predškolskej výchovy sú:

Ø  napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi

Ø  uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školu)

Ø  podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou

Ø  rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti

Ø  prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa

Ø  posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre

Ø  získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám

Ø  pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a cirkvami a náboženskými spoločenstvami

Ø  naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na  celoživotné vzdelávanie

Ø  naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť

Ø  naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia  zdravej výživy a chrániť  životné prostredie

Ø  naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty

 

Ciele budeme plniť počas celého školského roka a počas celej dochádzky dieťaťa do MŠ formou rôznych aktivít.

Aktivity:

Ø  vychádzky do prírody, poznávanie  okolitej prírody , okolitých kopcov / Skalky, rieky Belej,  Hradská hora, ..

Ø  návšteva plavárne

Ø  návštevy divadelných predstavení, zaraďovanie prvkov tvorivej dramatiky a dramatického umenia do edukačného procesu

Ø  využívať školský dvor a voľnú prírodu na edukačnú činnosť vo zvýšenej  forme

 

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka (alebo jeho ucelenej časti) školského vzdelávacieho programu v materskej škole. Dieťa ukončuje predprimárne vzdelania spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú zrelosť.

Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty  rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva s prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).